Text Box: Dränering Fuktisolering

Pris: Offertering

Isodränskivan

DET TOTALA FUKTSKYDDET

FÖR NYA & GAMLA

KÄLLARYTTERVÄGGAR

Dränering behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen.

Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.

Värmeisolering utvändigt är ett krav för att uppnå en varm källaryttervägg. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som orsakat eventuella fuktskador och den skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen. En varm och torr vägg ger också ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

Med ISODRÄN®-skivan får du dessa tre nödvändiga egenskaper i en och samma produkt. Det betyder ENKEL MONTERING och LÅGA KOSTNADER.

För att underlätta och påskynda uttorkningen av källarväggar ska alla slags täta skikt utanpå väggar undvikas då dessa fördröjer eller hindrar uttorkningen. Tack vare ISODRÄN®-skivans öppna struktur underlättas uttorkningen maximalt.

Skivan måste dock alltid skyddas av en filterduk som hindrar igensättning av skivan och därmed en försämrad dräneringsfunktion. Då ISODRÄN®-skivan skyddas av filterduken kan man återfylla med uppschaktade massor, med största stenstorlek 100 mm mot filterduken.

 

Dränering, Isolering grund Stockholm

Från Feburari 2010 utförs mark arbeten av Gräv  & Dränering Stockholm AB när det gäller mark och dräneringar inom Stockholm regionen.

Vi på Gräv & Dränering Stockholm AB utför dräneringar av villa grunder, innergårdar och hyresfastigheter i Stockholm med kring kommuner. Våra kunder består i huvudsak av Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar, Förvaltare och Föreningar i Stockholm.

 

Kvalité, arbetsmiljö.

Vid dränering och mark entreprenader sätter vi stor vikt på kvalité, arbetsmiljö och kompetens. Vi är utbildade och godkända enl BAS-U/BAS-P, vi använder oss av egenkontroller med återkommande riskbedömning. Interna utbildningar. Bra arbetsmiljö skapar oftast bättre  och säkrare arbetsplatser både för kunder och för oss som utför jobben. Med fortlöpande utbildningar ang material och maskiner så minskar risken för skador, kompetensen höjs vilket gynnar både kunden och oss.

Dränerings skivor behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen.

 

Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.

 

Värmeisolering utvändigt är ett krav för att uppnå en varm källaryttervägg. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som orsakat eventuella fuktskador och den skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen. En varm och torr vägg ger också ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. 

Med ex Pordrän el Isodrän skivan får du dessa tre nödvändiga egenskaper i en och samma produkt. Det betyder ENKEL MONTERING och LÅGA KOSTNADER.

För att underlätta och påskynda uttorkningen av källarväggar ska alla slags täta skikt utanpå väggar undvikas då dessa fördröjer eller hindrar uttorkningen. Tack varePordrän el Isodrän skivans öppna struktur underlättas uttorkningen maximalt.

Skivan måste dock alltid skyddas av en filterduk som hindrar igensättning av skivan och därmed en försämrad dräneringsfunktion. Då Pordrän el Isodrän skivan skyddas av filterduken kan man återfylla med befintliga uppschaktade massor, med största stenstorlek 100 mm mot filterduken.

 

Vi har valt att arbeta med Pordrän och dränklossen som är en fuktskyddade, värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

Pordränskivan

Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.

Pordrän är unik i sin uppbyggnad. Varje expanderad cellplastkula är helt omsluten av ett speciellt bindemedel.
Förutom att det limmar samman cellplastkulorna förhindrar det att cellplasten absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Pordrän har dessutom tack vare sin unika uppbyggnad en mycket hög porvolym (utrymmet mellan kulorna). Porvolymen avgör materialets dräneringsegenskaper, dvs förmågan att transportera bort vatten. Ett vanligt dräneringsmaterial är grus eller krossat stenmaterial. Detta medför genom sin tyngd, höga transport- och anläggningskostnader.

Pordrän ger denna dräneringsfunktion tillsammans med mycket god värmeisolering och ekonomi. Den används med fördel som värmeisolerande lager på utsidan av vägg under mark samt under platta på mark eller under källarbjälklag. Väggen respektive plattan blir då varm och torr.

Pordrän skyddar väggen både mot det utifrån kommande markvattnet och kondensfukten inifrån källaren. Pordrän används även vid krypgrundsisolering. Därmed förhindras fukt- och mögelskador i golvbjälklaget.
Pordrän har funnits på marknaden sedan 1965 och är således en väl beprövad produkt.
Pordrän är en miljövänlig produkt utan negativ påverkan på sin omgivning och är absolut neutral i förhållande till angränsande marklager och dess växtlighet.

Pordrän är…

 

· Den fuktskyddade skivan

· Värmeisolerande

· Dränerande

· Kapillärbrytande

· Stötupptagande

· Miljövänlig

· Typgodkänd

 

Dränklossen  

Med Drän-klossen slipper du dyra arbetskostnader. Singel är inget som behövs eftersom dräneringsröret är omgivet av cellplastkulor, som har en väldigt hög porvolym. Vilket gör att dräneringskapaciteten är utomordentlig. Dessa cellplastkulor har en skyddande emulsion bestående av bitumen latex.  Detta bidrar till att cellplasten inte absorberar någon fukt. Systemet ger även en mycket god värmeisolering. Det är i de nedersta partierna på huskroppen som de största fuktproblemen finns. Så genom att ha en bra dränerande värmeisolering utesluter du dessa problem. Dränklossen är en patenterad uppfinning.

 

Lite intressanta artiklar:

http://www.byggahus.se/artiklar/borja-med-en-ordentlig-dranering

"Börja med en ordentlig dränering"

Uppdaterad 11 september 2011 15:53 · postad i Grund & Mark · taggad med Isodrän, Dränering

Vill man undvika att vatten tränger in i husgrunden är en ordentlig dränering en bra början.

En dränering runt huset gör man för att leda bort vatten. Markfukten däremot är svår att undvika. Vatten i vätskeform kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Markfukten kan orsaka problem i en byggnad när vattnet antingen som vätska eller vattenånga transporteras till känsliga byggnadsdelar. Ofta kan vatten sugas förvånansvärt långt i en murad eller gjuten konstruktion.

Hur mycket fukt det finns i marken och hur stor risk det är att grundvattnet stiger upp mot grunden beror på olika fysiska förutsättningar, husets läge och typ av jordart. Är man osäker på jordarten kring huset eller hur grundvattennivån står vid olika årstider kan man kontakta kommunen.

 

I hus med källare och där grunden står direkt mot en tät jordart, till exempel blålera, eller direkt mot berg är dränering särskilt viktigt. Vid platta på mark och krypgrunder är det sällan brister i dräneringen som orsakar fuktproblem. Grundläggningsdjupet är litet och grundvattennivån når sällan upp till betongens underkant. I områden där grundvattennivån riskerar att stiga vid snösmältning eller större nederbördsmängder är det dock viktigt att man har bra dräneringsledningar.

 

En dränering i dag består dels av olika dränerande material till exempel grus, makadam och sand, dels av ett kapillärbrytande och isolerande skikt, till exempel cellplastskivor, samt ofta även av dräneringsrör.

Förr använde man inte isolerskivor utan smetade på asfalt på muren för att hindra fukt att tränga igenom.
- Hittar man asfalt på muren vid en omdränering kan man låta den sitta kvar, eller till och med komplettera den, säger Ingemar Samuelsson som arbetar med fuktproblem på Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Om man tar bort asfalten, riskerar man i stället att muren försvagas.

 

Mellan det dränerande lagret och jordlagret lägger man i dag dessutom en fiberduk. Det förhindrar dräneringen att slamma igen, vilket den annars gör efter en tid då jordmassor rinner in i det dränerande lagret.

 

Att gräva upp runt huset är ett tungt jobb. En minst två decimeter bred remsa ska grävas längs grunden och en bra bit ner under källargolvets nivå. Underkanten på dräneringsröret ska hamna under grundkonstruktionens lägsta punkt för att vattnet ska kunna leta sig ut.
Oavsett om man själv hyr en grävmaskin eller lejer ut arbetet på en markentreprenör, bör man använda en mindre maskin med så kallade larvfötter. En stor maskin med hjul packar leran i marken onödigt hårt och gör den mindre genomsläpplig. Undvik att gräva runt hela huset på samma gång eftersom det i vissa fall finns risk för att husgrunden kan sätta sig när det
inte längre finns jord som trycker emot.

 

Isolerskivorna ska stå på ett fast underlag, så att de inte glider när man fyller igen gropen. Tryck ihop skivorna ordentligt för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. Man kan också ta hjälp av fogskum för att täta skarvarna och hjälpa till att fixera skivorna.

 

Nya dräneringsrör ska ha en diameter på minst 70 millimeter och placeras nedanför grundsulans kant. Dräneringsrören ska ligga på ett minst 50 millimeter tjockt lager av dränerande material, till exempel grovt grus. Rören ska sedan täckas av ytterligare 300 millimeter grus. Tänk på att fiberduken ska ligga mellan jordlagret och dräneringslagret.

Isolerskivorna är tillverkade för att hålla för hårt tryck men man kan ändå vara försiktig när man fyller igen gropen så att de inte skadas eller rubbas. En del leverantörer rekommenderar att fiberduken även ska täcka isolerskivorna, som ett extra skydd.

Dagens isolerskivor klarar fukt, men för att undvika att regnvatten tränger ner bakom skivorna monteras därför en list vid skivornas överkant.

 

Det är viktigt att leda bort regn- och smältvatten redan ovan mark via hängrännor och stuprör, för att dräneringen ska fungera optimalt under lång tid. Dessutom bör marken falla från huset med cirka 20 grader minst tre meter ut. Gör gärna lutningen större från början eftersom marken sätter sig efter att ha varit uppgrävd.

Planteringar och rabatter rekommenderas inte tätt intill huset. Det bästa är att lägga ett lager grus eller natursten närmast husväggen.

 

Vid nybyggnation ska man, som alltid när det gäller förarbete, vara noggrann med dräneringen eftersom det är besvärligt att åtgärda och förbättra i efterhand.
Har man ett befintligt hus är det svårt att avgöra hur bra dräneringen är. Man kan inte se det från utsidan och om man har fuktgenomslag i källaren är det inte säkert att det beror på dålig dränering. Men står man i begrepp att inreda källaren eller göra en tillbyggnad finns det all anledning att förbättra dräneringen.
– Det är svårt att säga hur länge en dränering håller, säger Ingemar Samuelsson.
– Fiberduken hindrar visserligen att dräneringen slammar
igen men sättningar i marken kan man inte göra något åt och det påverkar också genomsläppligheten.

 

Hur isoleringen monteras på källarväggen är det stora problemet när man inreder en källare. I dag vet vi att isoleringen ska sitta på utsidan, precis som att isoleringen ska ligga under betongen när man gjuter platta på mark. Trots det är det många som inreder källarrum med isolering på insidan.
– En källare är en källare, säger Ingemar Samuelsson. Den blir fuktig. Och lite fukt är inte farligt så länge den kan vandra fritt, men stänger man in den bakom ett tätt skikt får man problem.

 

Får man en mer betydande fuktskada är det ur juridisk synvinkel en fördel om man har en bra dränering. Och står man i begrepp att sälja är det förstås en detalj som kan höja värdet på huset.

 

Priset för dränering påverkas av hur tillgängligt det är runt huset, vegetation, markförhållanden, jordtyp och inte minst storleken på huset. Hur mycket arbete man är beredd att göra själv är förstås också avgörande. Allt mellan 50 000 och 250 000 kronor får betraktas som normalt om man anlitar en markentreprenör. Men som alltid när man står i begrepp att köpa en tjänst är det viktigt att ta referenser och prisuppgifter från flera håll.

 

 

 

 

 

 

Fler intressanta artiklar om dom som inte haft så lyckade dräneringar:

 

"Vi vill bara kunna gå vidare"

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1393131/Vi-vill-bara-kunna-ga-vidare.html

Familjen hade precis satt sig till bords hos sin vän för att fira en födelsedag. Då ringde räddningstjänsten och sa att deras eget hus hade rasat. Nästan ett halvår senare tvistar de fortfarande med försäkringsbolaget.

Tidigare på dagen hade dränering påbörjats efter att det kommit in vatten i källaren. Grävarbetet underminerade huset på Ruthsgatan och vid middagstid den 17 september 2010 fick Lisbeth och Lasse Wengberg det dramatiska samtalet från räddningstjänsten. Om det hade varit en vanlig fredag skulle de ha suttit hemma i huset och ätit middag precis där.

 

"Fasadras på Dragaregatan"

http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article756860/Fasadras-paring-Dragaregatan.html

(Uppdaterad) Rasrisken blev ett faktum. Strax efter klockan 17 på lördagen rasade husfasaden rakt ut på trottoaren på Dragaregatan 7.

YA har tidigare berättat om huset som var till salu med rasrisk. Detta efter en misslyckad dränering och renovering där bland annat bärande väggar i källaren rivits av misstag.

 

"Grannar startar insamling"

http://hd.se/helsingborg/2011/08/28/paarpsgrannar-startar-insamling/

Grävjobbet som skulle säkra grunden på villan på Mörarpsvägen slutade med att stora delar av huset rasade på lördagen. Hela gaveln gav sig plötsligt under dräningsarbetet.

 

”Undvik husras vid dränering”

 

http://www.byggahus.se/bygga/undvik-husras-vid-dranering

För några dagar sedan rasade ett hus i Påarp utanför Helsingborg, i samband med att huset dränerades om. Byggahus.se pratade med Stefan Olsson vid Boverket om husrasen och hur de hade kunnat undvikas

 

Dränering Dränera Isolera Grund  Stockholm Botkyrka Segeltorp Årsta Gröndal Täby Bromma Danderyd Djursholm Ekerö Enebyberg Järfälla Lidingö Nacka Salem Sollentuna Solna Stockholm Enskede Hägersten Liljeholmen Kista Hässelby Vällingby Spånga Kungsholmen Gamla Stan Södermalm Bredäng Vasastaden Vasastan Norrmalm Älvsjö Farsta Östermalm Djurgården Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Gröndal Enebyberg Haninge Huddinge Lidingö Nacka Sigtuna Enskede Årsta Skarpnäck Kungsholmen Gamla Stan Fukt källare Mögel i Mögellukt källare Fuktskada Stockholm Botkyrka Segeltorp Årsta Gröndal Täby Bromma Danderyd Djursholm Ekerö Enebyberg Järfälla Lidingö Nacka Salem Sollentuna Solna Stockholm Enskede Hägersten Liljeholmen Kista Hässelby Vällingby Spånga Kungsholmen Gamla Stan Södermalm Bredäng Vasastaden Vasastan Norrmalm Älvsjö Farsta Östermalm Djurgården Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Gröndal Enebyberg Haninge Huddinge Lidingö Nacka Sigtuna Enskede Årsta Skarpnäck Kungsholmen Gamla Stan Gräva Grävmaskin Grävskopa

 

Dränering förfrågan gratis, enkelt, och snabbt, bl.a. Dräneringar Bromma, Dränera Täby, Lidingö, Sollentuna, Dränera huset Spånga, Dränering Stockholm, Järfälla, Vallentuna, Dränera Åkersberga, Stocksund, Dränera Danderyd, Djursholm, Vaxholm. Markentreprenörer på dessa orter i Stockholm Lidingö, Dränering Sollentuna, Spånga, Dränering Stockholm, Järfälla, Vallentuna, Åkersberga, Stocksund, Danderyd, Dränera villan i Djursholm, Dränering Vaxholm, Upplands-väsby, Fuktisolera Hässelby, Markentreprenör Stenhamra, Markentreprenör Sundbyberg, Norrtälje, Sigtuna, Märsta, Vällingby, Österskär, Fuktisolering Solna, Dränera i Ekerö, Värmdö, Isodrän Enebyberg, Pordrän Bålsta, Rimbo, Kungsängen, Österåker, Rosersberg, Dräneringar Hallstavik, Saltsjö-Boo, Bro, Drottningholm, Väddö,Dränering Järfälla, Isodrän Stäket, Dränera Uppsala Lidingö, Dränering Lahäll  TÄBY, Dränering, Stenhamra, Ekerö, Dränering Kista, Vällingby, Barkarby, Dränering Färingsö, Pordrän Skebobruk, Dränering Täby, Dränera Enskede, Dränering hus Enskede, Dränera Huddinge, Dränering Huddinge, Dränera Hägersten, Dränera Hägersten

 

 

 

 

DRÄNERING STOCKHOLM AB 

Terrängvägen 12

129 48 HÄGERSTEN

Tel: 08-708 89 06

pordranskivan